Connect with us

Gospodarka

Przedsiębiorcy mogą teraz ubiegać się o dotację z PUP. Zgłoszenia tylko do 31 stycznia 2021 r.

Published

on

19 grudnia 2020 r. W Powiatowych Urzędach Pracy rozpoczęły się bezzwrotne nabory grantowe Shield 6.0. Właściciele mikro i małych firm z określonymi kodami PKD mogą skorzystać z dotacji do 5000 zł po spełnieniu warunków, które pokrywają bieżące koszty prowadzenia działalności. Wniosek można składać wyłącznie drogą elektroniczną – na stronie praca.gov.pl.

Kto może otrzymać stypendium?

Dotacja jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy:

  • Od 30 września 2020 roku prowadzili spółkę oznaczoną specjalnymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj działalności dominującej.
  • Dochody z ich działalności w październiku lub listopadzie 2020 r. Były co najmniej o 40% niższe od dochodów odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r.
  • Nie zawiesili swojej działalności w okresie zakończonym 30 września 2020 roku.

Źródło: Shutterstock

Trzy powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie.

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 pracowników) i mali przedsiębiorcy (średnia roczna liczba pracowników to 50 lub mniej). Dodatkowo ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają ani nie zatrudniają pracowników.

Kody PKD, na które przysługuje dotacja

Przedsiębiorcy posiadający kody PKD mogą ubiegać się o dofinansowanie:

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży w specjalistycznych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w sklepach specjalistycznych

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i tytoniu na straganach i targowiskach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna tekstyliów, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna innych produktów na straganach i targowiskach

49.39.Z

Pozostały transport osób, który nie jest sklasyfikowany w inny sposób

56.10.A.

Restauracje i inne stałe obiekty gastronomiczne

56.10.B

Mobilne obiekty gastronomiczne

56.21.Z.

Przygotowanie i dostawa żywności do odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z.

Pozostała działalność usługowa w zakresie kateringu

56.30.Z.

Przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z.

Produkcja programów filmowych, wideo i telewizyjnych

59.12.Z.

Postprodukcja programów filmowych, wideo i telewizyjnych

59.13.Z.

Działalność w zakresie dystrybucji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z.

Pokaz filmowy

59.20.Z.

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z.

Zajęcia fotograficzne

77.21.Z

Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A

Działalność przewodników i przewodników

82.30.Z.

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z.

Pozaszkolne formy treningu sportowego oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych

85.52.Z.

Pozaszkolne formy kształcenia artystycznego

85.53.Z.

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu prawa jazdy i pilotażu

85.59.A

Uczyć się języków obcych

85.59.B

Inne formy edukacji pozaszkolnej, które nie są sklasyfikowane inaczej

86.10.Z1

W zakresie działalności leczniczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskowym i obszarach chronionych uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych lub o szpitalna rehabilitacja medyczna.

86.90.A

Zajęcia fizjoterapeutyczne

86.90.D

Działania ratownicze

90.01 Z.

Działalność związana z inscenizacją przedstawień artystycznych

90.02.Z.

Działania wspierające występy artystyczne

90.04.Z.

Działalność instytucji kultury

91.02.Z.

Działalność muzeów

93.11.Z.

Działalność obiektów sportowych

93.13.Z.

Działania instytucji na rzecz poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z.

Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z.

Park rozrywki i park rozrywki

93.29.A

Prowadzenie escape roomów, domów strachu, miejsc do tańca i innych form zorganizowanej rozrywki lub rekreacji

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z.

Pozostała rozrywka i rozrywka

96.01.Z.

Pranie i czyszczenie tekstyliów i futer

96.04.Z.

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Źródło: opracowanie własne dół.pl

Wymagana jest bezzwrotna dotacja

Dotacja nie podlega wymianie, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej trzy miesiące od dnia jej przyznania. Wniosek o dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami należy złożyć nie dłużej niż 31 stycznia 2021 r.

Jak uzyskać stypendium?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Po zalogowaniu się w zakładce „Tarcza Antykryzysowa” należy wypełnić elektroniczny formularz „Wniosek o dofinansowanie kosztów bieżących prowadzenia mikro i małej firmy”. Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie po złożeniu w kolejności ich wpływania. Dofinansowanie zostanie wypłacone do dwóch dni roboczych po przyjęciu wniosku o dofinansowanie.

Dotacja stanowi pomoc publiczną

Wartość dotacji to pomoc państwa mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarczym, jak opisano w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy pomocy państwa w zakresie wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dziennik Urzędowy UE C 91 I / 1 od 20.03.2020 z późniejszymi zmianami)

Koronawirus z mikrokredytem w Polsce HOT

READ  Rating Canal + Polska na poziomie 2,73-3,02 mld PLN debiut giełdowy, który wycenia opinie akcji
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.