Connect with us

Zabawa

Polska – Gaming – Hazard 2024 w Polsce

Published

on

Polska – Gaming – Hazard 2024 w Polsce


Aby wydrukować ten artykuł, wystarczy zarejestrować się lub zalogować na Mondaq.com.

1 Właściwe władze i ustawodawstwo

1.1 Które organy regulują rodzaj gier hazardowych oraz gier społecznościowych/zręcznościowych w Twojej jurysdykcji?

1.2 Wskaż: (i) jakie przepisy prawa i regulacje obowiązujące w Twojej jurysdykcji mają zastosowanie do odpowiednich produktów oraz (ii) – ogólnie – czy oferowanie odpowiednich produktów osobom jest dozwolone czy zabronione w Twojej jurysdykcji.

Prawem i przepisami mającymi zastosowanie do odpowiednich produktów w Polsce jest Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (zwana dalej „Ustawą o grach hazardowych”).

Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o grach hazardowych Minister Finansów wydał szereg podrzędnych rozporządzeń, m.in. w sprawie wydawania zaświadczeń o osiągniętych wygranych oraz ewidencji wypłaconych (wypłaconych) wygranych, charakteru i zakresu archiwizacji danych związanych z działalności w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie, teleinformatycznego systemu rejestracji i archiwizacji danych dotyczących historii gier na automatach w salach widowiskowych, dokumentacji prowadzonej przez operatorów gier hazardowych oraz warunków zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w działalności hazardowej.

Ustawa o grach hazardowych ma zastosowanie do „hazardów”, który obejmuje cztery główne kategorie: (i) gry losowe; (ii) zakłady; (iii) gry karciane; oraz (iv) gry na automatach. Gry, w których nie występuje element losowy (czyli gry opierające się wyłącznie na umiejętnościach lub wiedzy uczestników) nie podlegają ustawie o grach hazardowych, w związku z czym przepis ten nie ma zastosowania. Jednakże w określonych sytuacjach decyzję o złożeniu wniosku podejmuje Ministerstwo Finansów z urzędu czy grę lub zakład posiadający cechy wymienione w ustawie o grach hazardowych uważa się za grę losową, zakład, grę karcianą lub grę na automacie. Klasyfikacja ta dokonywana jest indywidualnie na podstawie opisu zasad danej gry.

W zakresie odpowiednich produktów oferowanych w formie cyfrowej, zgodnie z Ustawą o grach hazardowych, wszystkie gry internetowe, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, podlegają monopolowi państwa. Jedyną formą hazardu internetowego dozwoloną obecnie w Polsce dla prywatnych firm (po uzyskaniu licencji) są zakłady bukmacherskie i loterie z ofertami specjalnymi.

W odniesieniu do odpowiednich produktów oferowanych w formie stacjonarnej, prowadzenie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier karcianych i automatów do gier jest dozwolone na podstawie odpowiedniej licencji, zezwolenia lub zgłoszenia.

READ  Są „cywilizowani” i „wyglądają jak my”: rasistowskie relacje o Ukrainie | Mustafa Bayoumi

2 Wniosek o zatwierdzenie i ograniczenia dotyczące zatwierdzenia

2.1 Jakie licencje rządowe, zezwolenia, zatwierdzenia lub inne oficjalne upoważnienia (łącznie zwane „Licencjami”) są wymagane, aby zgodnie z prawem oferować odpowiednie Produkty osobom podlegającym Twojej jurysdykcji?

Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, aby oferować mieszkańcom Polski odpowiednie produkty, wymagane są trzy rodzaje licencji, a mianowicie: (i) koncesja na prowadzenie kasyna stacjonarnego, (ii) zezwolenie na oferowanie produktów związanych z zakładami wzajemnymi oraz ( iii) zgłoszenie o podjęciu działalności wymagającej koncesji.

2.2 Jeżeli licencje są dostępne, proszę opisać strukturę odpowiedniego systemu licencyjnego.

Zmiany w ustawie o grach hazardowych wprowadzone w 2017 roku miały charakter restrykcyjny. Dlatego też system wydawania licencji w Polsce należy określić jako rygorystyczny i sztywny.

Najbardziej znaczącą zmianą w systemie był reżim monopolistyczny w przypadku większości gier hazardowych, zwłaszcza gier online. Jedynymi wariantami online, jakie mogą oferować prywatni operatorzy (pod warunkiem uzyskania zezwolenia), są zakłady wzajemne i/lub loterie promocyjne.

W Polsce istnieje tylko jedno legalnie działające kasyno internetowe, prowadzone przez monopolistę – spółkę państwową.

2.3 Jak wygląda proces ubiegania się o licencję na dany produkt?

Proces licencjonowania zależy od rodzaju licencji, o którą ubiega się wnioskodawca.

Generalnie prawo wymaga, aby wraz z wnioskiem złożyć komplet dokumentów wymienionych w ustawie Prawo o grach hazardowych w przepisach mających zastosowanie do konkretnego rodzaju danego produktu. Na przykład wniosek o zezwolenie na prowadzenie zakładów wzajemnych online musi zawierać między innymi: (i) zasady i warunki gry; (ii) projekt przepisów dotyczących sprawdzania wieku uczestników i zakazu udziału osób niepełnoletnich w grach hazardowych; (iii) adres i dokumentacja techniczna strony internetowej wykorzystywanej do zawierania zakładów; oraz (iv) ekspertyzy dotyczące dowodów potwierdzających ochronę uczestników przed nieuprawnioną ingerencją i możliwość sprawdzenia ich autentyczności.

Przepisy ustawy o grach hazardowych nie zawierają zbyt wielu wskazówek co do treści wymaganych dokumentów. Ustawa o grach hazardowych nie zawiera definicji pojęcia „dokumentacja techniczna serwisu internetowego”. Dokumentacja techniczna musi na ogół być stosunkowo kompletna i wyczerpująca. Jedyne ogólne zasady dotyczące treści zostały wydane przez ustawodawcę w formie nieformalnych wytycznych.

Proces wydawania licencji jest długotrwały. Dla podmiotów zagranicznych ważne jest, aby każdy dokument składany wraz z wnioskiem był przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, jeżeli Organ Regulacyjny stwierdzi, że dany dokument nie spełnia wymagań, wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia tego dokumentu, a także do udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub wyjaśnień, w szczególności w zakresie warunki gry.

Dokumenty załączane do wniosków i zawiadomień należy złożyć w oryginale lub w formie kopii oryginału poświadczonej przez notariusza, prawnika, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.

Od lipca 2022 r. wnioski i oferty o udzielenie koncesji lub zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a także dokumenty towarzyszące wnioskom lub ofertom można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „e-koncesje”. Warunkiem uzyskania dostępu do konta w systemie teleinformatycznym „e-koncesje” jest uwierzytelnienie użytkownika konta w tym systemie.

Co do zasady proces wydawania licencji powinien zakończyć się w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, choć organ regulacyjny ma ustawowe prawo do przedłużenia terminu. W praktyce proces wydawania licencji trwa zwykle dłużej, co każdy wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę.

2.4 Czy w Twojej jurysdykcji obowiązują jakieś ograniczenia dotyczące licencjobiorców?

Ustawa o grach hazardowych stanowi, że zezwolenia mogą być udzielane pod warunkiem, że:

  1. przeciwko spółce lub jej akcjonariuszom, których akcje mają wartość przekraczającą 10% kapitału zakładowego spółki, albo przeciwko członkom zarządu, rady nadzorczej lub komisji audytu spółki, albo przeciwko ich przedstawicielom z prawem głosu, którzy osobom fizycznym, osobom prawnym lub spółkom nieposiadającym osobowości prawnej nie ma uzasadnionych obaw dotyczących bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów gospodarczych państwa oraz przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  2. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub Komisji Audytu Spółki posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej („UE”), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu („EFTA”) – umawiająca się strona Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o grach hazardowych (spółka akcyjna spółki lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki, których działalność opiera się na zasadach prowadzenia działalności spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z odpowiedzialnością i które mają siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA – stroną Umowy w sprawie Europejski Obszar Gospodarczy);

  3. Przeciwko w/w osobom (pkt 1) nie toczy się żadne postępowanie o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu przed organami sądowymi państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA – umawiającej się strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ;

  4. spółce nie cofnięto koncesji lub zezwolenia z tego powodu, że nie spełniły się warunki przewidziane w koncesji, zezwoleniu lub statucie lub inne warunki prawne wykonywania działalności, na którą koncesja lub zezwolenie zostało udzielone, w ciągu sześciu lat poprzedzających dzień rażąco naruszono złożenie wniosku o wydanie koncesji lub zezwolenia;

  5. akcjonariuszami (wspólnikami) spółki nie byli akcjonariusze (wspólnicy), którzy posiadali udziały o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego spółki w spółce, której cofnięto koncesję lub zezwolenie ze względu na warunki przewidziane w licencji, zezwoleniu lub umowa spółki lub inne warunki prawne wykonywania działalności, na którą została wydana koncesja lub zezwolenie, zostały rażąco naruszone w ciągu sześciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie koncesji lub zezwolenia; I

  6. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji audytu albo przedstawiciele, o których mowa w pkt 1, nie byli członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji audytu ani przedstawicielami spółki w okresie ostatnich sześciu lat przed dniem złożenia wniosku o koncesja lub zezwolenie cofnięto koncesję lub zezwolenie z powodu rażącego naruszenia warunków przewidzianych w koncesji, zezwoleniu lub statucie lub innych prawnych warunkach wykonywania działalności, na którą koncesja lub zezwolenie zostało wydane.

Aby zobaczyć cały artykuł, kliknij tutaj

Oryginalnie opublikowane przez International Comparative Legal Guide

Treść tego artykułu ma na celu zapewnienie ogólnego przewodnika po temacie. Powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady dotyczącej Twojej konkretnej sytuacji.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *