Connect with us

Gospodarka

Przedsiębiorcy korzystający z niskiego ryczałtu podatkowego w Polsce

Published

on

Przedsiębiorcy korzystający z niskiego ryczałtu podatkowego w Polsce

Zryczałtowane opodatkowanie indywidualnej działalności gospodarczej możliwe jest w Polsce od wielu lat. Ze względu na zmniejszone wymagania od 2021 roku stał się powszechnie dostępny i bardzo popularny.

Ustawa o podatku dochodowym definiuje działalność gospodarczą (UP) jako wszelką działalność zarobkową, która niezależnie od wyników jest prowadzona na własny rachunek w sposób zorganizowany i ciągły, a dochód jest oddzielony od innych dochodów z innych źródeł, takich jak np. relacje biznesowe, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenie dyrektora czy prawa majątkowe.

Żadna czynność nie będzie uznana za BA, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki tych działań i ich realizację, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych;

  • Czynności wykonywane są pod nadzorem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez klienta; oraz

  • Osoba wykonująca czynności nie ponosi żadnego ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaną czynnością.

W 2022 r. zryczałtowane opodatkowanie będzie dostępne dla większości osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), spółka cywilna (spółka cywilna) lub spółka jawna (spółka jawna) osoby fizyczne.

Dochód operacyjny za poprzedni rok nie może przekroczyć 2 000 000 EUR (2 029 000 USD). W przypadku spółek osobowych należy uwzględnić dochód wszystkich wspólników.

Stawka podatku liniowego zależy od rodzaju prowadzonej działalności (od 2% do 17%). Podatek obrotowy jest naliczany co do zasady, tzn. nie są uwzględniane żadne koszty.

Zryczałtowana stawka podatku 15% dotyczy m.in. sprzedaży z usług doradztwa biznesowego.

Usługi dla obecnego/byłego pracodawcy

Opodatkowanie ryczałtowe nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej pracy zawodowej pobierają opłaty za usługi lub sprzedaż towarów lub produktów handlowych byłemu lub obecnemu pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach dotychczasowego stosunku pracy lub w poprzednim roku podatkowym.

Jeżeli pierwszy dochód z działalności gospodarczej zostanie osiągnięty w styczniu, podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze zryczałtowanego opodatkowania do 20 lutego danego roku. Oświadczenie należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub poprzez aktualizację danych w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Jeżeli pierwszy dochód z działalności gospodarczej zostanie wygenerowany w późniejszym terminie, termin na złożenie powyższego oświadczenia jest następujący:

  • Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał swój pierwszy dochód; lub

  • Do końca grudnia, kiedy podatnik zacznie zarabiać w grudniu.

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów podatek liniowy nie może być pobierany, a jedynie od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoby, które decydują się na opodatkowanie zryczałtowane, opłacają składki na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne w następujący sposób:

  • Składki na ubezpieczenie społeczne (SSC) są opłacane jednorazowo. W 2022 r. miesięczny SSC wynosił 1124,23 zł (238 USD) lub 1211,28 zł (w tym drugim przypadku, jeśli wybrano dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne). SSC nie może być należne od BA w przypadku innego uprawnienia podlegającego składkom na ubezpieczenie społeczne (np. dochód z pracy).

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% jest opłacana w ramach trzech limitów dochodowych.

Próg (przychód roczny)

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Do 60 000 zł

9% premii liczonej od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (335,94 zł w 2022 r.)

Od 60 001 zł do 300 000 zł

9% premia liczona od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (559,89 zł w 2022 r.)

300 001 zł i więcej

9% premia liczona od 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (1 007,81 zł w 2022 r.)

Dochód opodatkowany podatkiem ryczałtowym nie podlega dopłacie solidarnościowej w wysokości 4%, która jest należna, jeżeli łączny dochód do opodatkowania przekracza 1 mln zł rocznie.

READ  Oczekuje się, że PKB Polski wzrośnie o 3,8 proc. W 2021 r. Io 4,5 proc. W 2022 r

Co do zasady rejestracja VAT w stosunku do BA jest opcjonalna, ale obowiązkowa, jeśli obrót przekracza 200 000 zł. W przypadku niektórych usług wymagana jest również rejestracja VAT.

Usługi fakturowane na firmy spoza Polski są zwykle objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia lub nie zawierają podatku VAT, więc polski VAT nie jest uwzględniany na fakturze lub VAT jest zwykle neutralny.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *