Connect with us

Gospodarka

Polityka spójności UE: Komisja przyjmuje umowy o partnerstwie z Polską o wartości 76,5 mld euro na lata 2021-2027 – Polityka regionalna

Published

on

Fundusze polityki spójności wzmocnią spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną polskich regionów oraz przyczynią się do realizacji kluczowych priorytetów UE, takich jak zielona i cyfrowa transformacja. Fundusze będą również wspierać konkurencyjny, innowacyjny i zrównoważony rozwój kraju, poprawiać włączenie społeczne oraz rozwijać umiejętności osób walczących o integrację na rynku pracy.

Zmniejsz zależność energetyczną i chroń środowisko

Fundusze polityki spójności będą wspierać zieloną transformację kraju. 17,9 mld euro zostanie zainwestowanych w odnawialne źródła energii i gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Fundusze wesprą również dekarbonizację sektora transportu kwotą 20 mld euro, zainwestują w transport kolejowy, ekologiczny transport publiczny i bezemisyjne paliwa oraz rozwiną transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T).

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zapewnia 3,85 mld euro dla pięciu regionów najbardziej dotkniętych przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu (woj. śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie i małopolskie). Fundusze będą wspierać restrukturyzację i innowacyjne podejścia, aby pomóc firmom przejść na gospodarkę niskoemisyjną. Będą również wspierać zatrudnienie w dotkniętych przedsiębiorstwach oraz podnosić jakość formalnej i nieformalnej edukacji w celu podnoszenia umiejętności siły roboczej.

Cyfrowa transformacja gospodarki i społeczeństwa

Umowa partnerska będzie wspierać zdolności badawcze i innowacyjne firm i instytucji, a także rozwój rozwiązań cyfrowych przez firmy i sektor publiczny. Pomoże również w skompletowaniu infrastruktury szerokopasmowej.

Budowanie społecznie integrujących i odpornych społeczności

Europejski Fundusz Społeczny Plus zapewnia łącznie 12,9 mld euro na wsparcie zatrudnienia i polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet w rynku pracy i świadczenia usług opieki nad dziećmi. Fundusz będzie również wspierał integrację na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz osób ze środowisk migracyjnych. Finansowanie pomoże również poprawić umiejętności ludzi, w tym umiejętności cyfrowe.

Z całkowitej kwoty 3 miliardy euro zostaną przeznaczone na promowanie włączenia społecznego poprzez poprawę jakości i dostępu do pomocy społecznej i usług zdrowotnych. Kluczowym celem jest wspieranie usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, podstawowej opieki zdrowotnej oraz usług zdrowia psychicznego. Fundusze te będą również wspierać integrację obywateli państw trzecich i Romów.

READ  Inflacja w Polsce spadnie w grudniu

Wreszcie około 62 mln euro wesprze budowanie zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Partnerstwa lokalne

Ponad 3,5 miliarda euro zostanie zainwestowanych w większe zaangażowanie władz lokalnych we wdrażanie polityki spójności. Odbywa się to poprzez podejście oddolne i partnerstwa między władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami w ramach zintegrowanych instrumentów terytorialnych, takich jak rozwój lokalny kierowany przez społeczność i zintegrowane inwestycje terytorialne.

Zrównoważony sektor rybołówstwa i akwakultury

Około 512 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury wesprze sektor rybołówstwa i akwakultury, ułatwiając jego przemianę ekologiczną. Fundusz będzie również wspierał ochronę środowiska morskiego i różnorodności biologicznej, a także restrukturyzację floty w celu dostosowania jej do dostępnych możliwości połowowych i poprawy odporności sektora.

Członkowie Kolegium powiedzieli:

Komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreirapowiedział: „Polska pozostaje największym beneficjentem funduszy unijnych, co odzwierciedla dążenie kraju do rozwoju i przekształcenia się w bardziej nowoczesną, bardziej ekologiczną i cyfrową gospodarkę. Odpowiada również wyzwaniom, przed którymi stoi Polska dziś iw najbliższej przyszłości. Umowa partnerska to nowe otwarcie z długofalową perspektywą na rzecz rozwoju polskich regionów. Wspieramy drogę Polski do dekarbonizacji i cyfryzacji.

Komisarz ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych, Nicolas Kowalpodkreślone: ​​”Cieszę się, że Polska planuje wykorzystać fundusze europejskie do inwestowania w podstawowe usługi socjalne oraz do pomocy ludziom w podnoszeniu ich umiejętności i znalezieniu pracy. Promowanie usług opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej może zwiększyć udział kobiet w sile roboczej, z pozytywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi. Finansowanie środków ochrony socjalnej i opieki zdrowotnej ma ogromne znaczenie. Polska wykorzysta również EFS+ do wzmocnienia potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, co zdaniem Komisji ma zasadnicze znaczenie dla zdrowej społecznej gospodarki rynkowej”.

Komisarz ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa, Virginijus Sinkevičiuspowiedział: „Niebieska gospodarka Europy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu społeczności przybrzeżnych i dekarbonizacji naszej gospodarki. Ta umowa o partnerstwie stworzy korzystne warunki dla harmonijnego prowadzenia działalności morskiej i przybrzeżnej poprzez wspieranie przyszłościowej i odpornej transformacji sektorów rybołówstwa i akwakultury, ochrony środowiska morskiego i różnorodności biologicznej. Przyczyni się do międzynarodowego zarządzania oceanami, a także do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki w Polsce.”

tło

READ  GE i PKN Orlen podpisują kontrakt na morską energetykę wiatrową w Polsce

Umowa o partnerstwie z Polską toruje drogę do inwestycji z funduszy polityki spójności w terenie. Obejmuje 8 programów krajowych, 16 programów regionalnych, 8 programów współpracy transgranicznej oraz 4 programy współpracy międzyregionalnej.

Umowa obejmuje również kwalifikowalność i wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i związanych z nim planów na rzecz sprawiedliwej transformacji w pięciu polskich regionach najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi.

Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę o partnerstwie we współpracy z Komisją. Jest to strategiczny dokument dotyczący planowania inwestycji z funduszy polityki spójności i EMFAF w trakcie wieloletnich ram finansowych.

Koncentruje się na priorytetach UE i określa strategię oraz priorytety inwestycyjne określone przez państwa członkowskie. Zawiera również wykaz programów krajowych i regionalnych, które mają zostać wdrożone w terenie, w tym orientacyjny roczny przydział środków finansowych dla każdego programu. Polska jest jedenastą umową o partnerstwie przyjętą na okres finansowania 2021-2027, po Grecji, Niemczech, Litwie, Austrii, Finlandii, Czechach, Danii, Francji, Szwecji i Holandii.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów 2021-2027 państwa członkowskie muszą spełnić tzw. warunki horyzontalne i tematyczne realizacji programów polityki spójności. Jednym z wymogów jest zgodność z Kartą Praw Podstawowych UE. Przygotowując swoje programy, państwa członkowskie muszą ocenić, czy warunki są spełnione. Jeżeli Komisja nie zgadza się z tą oceną, nie może zwrócić wydatków na odpowiednie części programu, dopóki warunki nie zostaną spełnione. Państwa członkowskie muszą zapewnić spełnienie tych warunków przez cały okres programowania.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.