Connect with us

Gospodarka

Zaskakujące nadwyżki na rachunku obrotów bieżących i bilansie handlowym Polski | złapać

Published

on

Styczniowa nadwyżka na rachunku obrotów bieżących i pierwsza od 1,5 roku nadwyżka w handlu to pozytywne niespodzianki. Dodatnie saldo obrotów bieżących w styczniu w wysokości 1,4 mld € było powyżej konsensusu, który przewidywał deficyt w wysokości 0,7 mld €, a nasza prognoza (deficyt w wysokości 0,5 mld €) i deficyt w wysokości 2,5 mld € wyczerpały się w grudniu. Dodatnie saldo handlu towarami w styczniu wyniosło 1,2 mln euro w porównaniu z deficytem w wysokości 2,7 mln euro w grudniu.

Szacujemy, że 12-miesięczna relacja deficytu obrotów bieżących do PKB zmniejszyła się z 3,1% PKB w grudniu do około 2,7% w styczniu, ale była o 1 pkt proc. wyższa niż w styczniu 2022 r. (1,7% PKB PKB). Oprócz nadwyżki handlowej na rachunku obrotów bieżących odnotowano nadwyżkę w usługach (3,4 mld euro), deficyt dochodów pierwotnych (2,6 mld euro) i deficyt dochodów wtórnych (0,6 mld euro). Styczeń przyniósł dalszy spadek dynamiki handlu rok do roku, czemu towarzyszył wolniejszy, ale prawdopodobnie dwucyfrowy wzrost cen transakcyjnych, m.in. Spadające ceny surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, wpłynęły na obniżenie dynamiki cen. Wartość eksportu wyrażona w euro wzrosła o 10,8% r/r, a importu tylko o 3,1% r/r. Gwałtowny spadek wartości importu świadczy o silnym dostosowaniu w handlu zagranicznym przy słabym popycie konsumpcyjnym i zmniejszeniu zapasów.

Bariera popytowa zaczyna mocno ciążyć na rozwoju handlu zagranicznego, a poprawa funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, odgrywa mniejszą rolę. Dane Fed sugerują, że wskaźnik presji w globalnych łańcuchach dostaw powrócił do normalnych poziomów na początku 2023 r., podobnie jak latem 2019 r., czyli przed pandemią Covid-19. Jak wynika z publikacji NBP, po stronie eksportu silnie wzrosła sprzedaż w branży motoryzacyjnej (samochody osobowe, dostawcze, autobusy oraz części samochodowe). Znacząco wzrósł także eksport żywności i paliw. Po stronie importu zakupy paliw nadal rosły, choć wolniej niż w 2022 r. Niska dynamika importu dotknęła dobra zaopatrzeniowe (żelazo i stal oraz prekursory tworzyw sztucznych) oraz dobra konsumpcyjne.

READ  Rewolucja piwna w Polsce czyni z Polski drugiego co do wielkości producenta w Europie

Pozytywnym czynnikiem dla złotego jest obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie salda obrotów bieżących w relacji do PKB. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach relatywnie solidnemu rozwojowi eksportu towarzyszyć będzie niższa dynamika importu, który w Polsce charakteryzuje się większą wrażliwością na wyniki gospodarcze. Przy mniej niekorzystnych warunkach handlowych deficyt na rachunku obrotów bieżących powinien jeszcze bardziej się zmniejszyć do około 2% PKB do końca 2023 r. Głównymi zagrożeniami dla większej luki w bilansie płatniczym są zbliżające się wydatki na zakupy broni oraz możliwy ponowny wzrost cen surowców w PKB, np. w związku ze zwiększonym popytem ze strony Chin.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *