Connect with us

Gospodarka

Prezes Narodowego Banku Polskiego podtrzymuje jastrzębią retorykę

Published

on

Prezes Narodowego Banku Polskiego podtrzymuje jastrzębią retorykę

(MENAFNING) Ocena sytuacji gospodarczej

Ogólny ton prezesa NBP Glapińskiego podczas konferencji prasowej dotyczącej PKB był raczej pozytywny. Powiedział, że tempo wzrostu PKB Polski w I kwartale br. przyspieszyło w porównaniu do IV kwartału 2023 r. i że kolejne kwartały powinny przynieść dalsze ożywienie pomimo nieco słabszych marcowych danych. Jednocześnie stagnacja gospodarcza w Niemczech spowalnia ożywienie gospodarcze w Polsce. Zagrożenie dla polskiego PKB stanowi także napięta sytuacja geopolityczna, gdyż wydarzenia na linii frontu na Ukrainie mogą mieć wpływ na nastroje gospodarcze w Polsce. Gubernator Glapiński dodał, że przyspieszenie wzrostu powinno jednak prowadzić do nasilenia presji inflacyjnej. Zwrócił uwagę na szybki popandemiczny wzrost w Polsce i postępującą konwergencję realną.

Procesy cenowe

Podobnie jak w poprzednich komunikatach prasowych, Prezes NBP wyraził zadowolenie z niedawnego spadku inflacji CPI w kierunku celu NBP i zasugerował, że jest to efekt sukcesu polityki pieniężnej NBP. Zauważamy jednak, że inflacja bazowa pozostaje wysoka. Zresztą sam gubernator Glapiński już w innym miejscu zwracał uwagę, że inflacja bazowa utrzymuje się na wysokim poziomie i że na tę część procesu cenowego (inflację krajową) największy wpływ ma polityka pieniężna. Nie rozumiemy zatem nadmiernego zadowolenia ze spadku inflacji CPI do poziomu celu, gdyż ma on charakter przejściowy.

Zdaniem NBP inflacja CPI w nadchodzących kwartałach będzie rosła m.in. na skutek ponownego wprowadzenia podatku VAT na żywność oraz liberalizacji cen energii, gazu i ciepła. Bank centralny spodziewa się także wzrostu inflacji do około 5,5% r/r do końca roku, biorąc pod uwagę scenariusz cen energii wynikający z przyjętej niedawno przez rząd ustawy energetycznej. Jest to zgodne z naszą prognozą, którą podaliśmy na początku tygodnia.

Prezes Glapiński podkreślał spadek inflacji bazowej w ostatnich miesiącach, jednak w kolejnych miesiącach 2024 r. NBP spodziewa się stabilizacji tej miary inflacji na uparcie wysokim poziomie powyżej 4% (4,2% na koniec 2024 r.). Nasze modele sugerują tę samą ścieżkę inflacji bazowej. Do głównych ryzyk inflacyjnych zalicza się podwyżkę podatku VAT na żywność, liberalizację cen energii, ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych i wysokiego wzrostu płac, a także ekspansywną politykę fiskalną oraz niepewność geopolityczną i oczekiwane ożywienie gospodarcze. Oczekiwania inflacyjne mogą oddziaływać inflacyjne zarówno po stronie kosztowej (wzrost kosztów, szczególnie w przypadku usług pracochłonnych), jak i po stronie popytowej. Niepewność stwarza również stopień, w jakim prywatne gospodarstwa domowe zwiększyły swoją skłonność do oszczędzania.

READ  Polski minister spraw zagranicznych odwiedza Iran i wzywa do „pilnego porozumienia” w sprawie JCPOA

Perspektywy polityki pieniężnej

Prezes NBP spodziewał się, że w dalszej części roku inflacja CPI będzie nadal rosła, podczas gdy inflacja bazowa pozostanie na niezmiennie wysokim poziomie, co sprawia, że ​​nie jest to dobry moment na łagodzenie polityki pieniężnej. Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe NBP powinny zatem zostać utrzymane na dotychczasowym, relatywnie wysokim poziomie. Prezes Glapiński nie określił terminu ewentualnego rozpoczęcia obniżek stóp procentowych i powtórzył, że decyzje Rady będą uzależnione od napływających danych.

Zdaniem Glapińskiego prognozy NBP mogą wskazywać na trwały spadek inflacji w kierunku celu banku centralnego na początku 2025 r., co mogłoby stać się powodem dyskusji o obniżce stóp procentowych. Glapiński dodał, że w Radzie nie ma chęci na obniżki stóp procentowych w 2024 roku.

Niespójności komunikacyjne

Wiele niespójności widzimy także w komunikacie Prezesa NBP. Z jednej strony podkreślił, że „inflacji bazowej nie ma”, w drugiej części konferencji stwierdził, że jest ona uparcie wysoka i w drugiej połowie 2024 roku utrzyma się na poziomie 4%. Prezes Glapiński ocenił dotychczasową politykę NBP jako słuszną, gdyż nawet podwyżka podatku VAT nie wywindowała inflacji CPI powyżej celu. Naszym zdaniem trudno o taki optymizm, gdyż inflacja bazowa pokazuje wzrost cen aż o 0,5% w każdym z ostatnich czterech miesięcy, po roku spadku konsumpcji w najdłuższym od lat okresie słabego popytu gospodarstw domowych. Prezes NBP często porównuje działania NBP z decyzjami EBC i Fed i tutaj także widzimy sprzeczności. Banki rynków rozwiniętych nie wyrażają dużego zadowolenia ze spadku inflacji CPI, o ile miesięczna stopa bazowa nie będzie bliska 0,2% miesiąc do miesiąca. Tymczasem podstawowa stopa procentowa w Polsce przez ostatnie cztery miesiące utrzymywała się na poziomie 0,5% miesiąc do miesiąca, co kontrastuje z pozytywną oceną polityki NBP przez przewodniczącego RPP.

READ  Polska jest gospodarzem wielkiej defilady wojskowej, gdy na sąsiedniej Ukrainie szaleje wojna | komunikaty o konflikcie

Wnioski

Po osiągnięciu w marcu lokalnego minimum na poziomie 2,0% r/r, w kwietniu inflacja wzrosła do 2,4% r/r i oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach będzie nadal wykazywać tendencję wzrostową. Dodatkowo NBP spodziewa się, że inflacja bazowa utrzyma się na wysokim poziomie w drugiej połowie 2024 i pierwszej połowie 25 roku, przy dodatkowej presji na wzrost cen ze strony presji płacowej, usunięcia tarczy energetycznej, ożywienia PKB i ekspansji fiskalnej. Oczekujemy, że RPP będzie niechętna do złagodzenia swojej retoryki w warunkach rosnącej inflacji. Jedną z powszechnie przywoływanych obaw były oczekiwania inflacyjne, które mogą wzrosnąć w odpowiedzi na wyższą inflację ogółem w nadchodzących miesiącach.

Ścieżka inflacji CPI (ok. 5,5% r/r do końca 2024 r.) i inflacji bazowej (ok. 4% r/r do końca roku) zaprezentowana przez Prezesa Glapińskiego jest w przybliżeniu zgodna z naszymi oczekiwaniami sprzed posiedzenia RPP wyrazili. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że ​​stopy procentowe pozostaną niezmienione do końca 2024 r., przy czym pierwsze obniżki stóp spodziewane są w II kwartale 2025 r. po oczekiwanym szczycie CPI w marcu 2025 r. oraz łącznie 75–100 punktów bazowych obniżek stóp w przyszłym roku.

MENAFN10052024000222011065ID1108198847


Zastrzeżenie:
MENAFN udostępnia informacje „takie jakie są” bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, treść, obrazy, filmy, licencje, kompletność, legalność lub wiarygodność informacji zawartych w tym artykule. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub problemy dotyczące praw autorskich związane z tym artykułem, skontaktuj się z dostawcą powyżej.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *