Connect with us

Sport

Polska: Nowe zasady dotyczące platform udostępniania wideo i innych dostawców usług medialnych | Hogan Lovells

Published

on

11 sierpnia 2021 r. Sejm RP uchwalił nowelizację (“prawo„Do ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Ustawa czeka teraz na podpisanie przez Prezydenta RP.

Ustawa implementuje dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych (Dyrektywa (UE) 2018/1808) oraz zmienia m.in. zasady odpowiedzialności dostawców usług medialnych, ich obowiązki informacyjne, przepisy dotyczące reklamy oraz ochrony konsumentów, zwłaszcza małoletnich. Wprowadza również nowe zasady dotyczące platform udostępniania wideo.

Ustawa wejdzie w życie 1 listopada 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Obowiązek wpisu do rejestru

Ustawa wprowadza obowiązek dla dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie i platform udostępniania wideo mających siedzibę w Polsce lub uznanych za mających siedzibę w Polsce w rejestrze audiowizualnych usług medialnych na żądanie i platform udostępniania wideo lub spółek, które są aktywnych w chwili wejścia w życie ustawy mają trzy miesiące po wejściu w życie ustawy na wywiązanie się z tego obowiązku. Brak rejestracji może skutkować grzywną. Więcej informacji na temat wysokości tych grzywien znajduje się w punkcie 2 niniejszego artykułu.

Platformy udostępniania wideo

Prawo po raz pierwszy wprowadza wyraźne regulacje dotyczące platform udostępniania wideo. Platformy udostępniania wideo są definiowane jako usługi świadczone drogą elektroniczną, których głównym celem (lub ich wydzieloną częścią) jest publiczne udostępnianie programów lub filmów wideo generowanych przez użytkowników w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych, za które usługodawca jest odpowiedzialny nie ponosi odpowiedzialności redakcyjnej, ale decyduje o rodzaju kompilacji.

W szczególności dostawcy platform udostępniania wideo są obecnie zobowiązani do:

  • aby umożliwić swoim użytkownikom prosty, bezpośredni i stały dostęp do niektórych informacji, w szczególności do danych usługodawcy i wykazu jego usług;
  • ubiegać się o wpisanie na listę platform udostępniania wideo prowadzoną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, o której mowa w pkt 1 niniejszego artykułu;
  • zapewnić środki techniczne, w tym środki kontroli rodzicielskiej, w celu ochrony nieletnich;
  • Spełnij wymagania dotyczące treści reklamowych;
  • Zapewnij użytkownikom przejrzyste i przyjazne mechanizmy zgłaszania nielegalnych treści i reagowania na powiadomienia użytkownika w ciągu 48 godzin.
READ  Agenda | Wiadomości, sport, praca

Jeżeli usługodawca nie zaniechał działań naruszających w terminie 14 dni od wezwania KRRiT do zaprzestania czynności związanych ze świadczeniem usług platformy udostępniania wideo, Przewodniczący KRRiT nałoży karę pieniężną do 20 razy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (obecnie przybliżona maksymalna wysokość takiej kary wynosi 24 625 euro).

Umieszczanie reklam

Prawo zmienia obowiązki dostawców usług medialnych w odniesieniu do reklamy.

Konkretny:

  • cały czas reklamy i telesprzedaży nie może przekraczać określonych limitów w odpowiednim oknie czasowym;
  • transmisję wydarzeń sportowych lub filmów dla dzieci można teraz wstrzymać w celu wyemitowania reklamy;
  • Reklama e-papierosów jest zabroniona;
  • Lokowanie produktu jest dozwolone we wszystkich programach z wyjątkiem: wiadomości (z wyjątkiem wiadomości o pogodzie i wiadomościach sportowych), programów społecznych i politycznych, programów związanych z konsumentami, programów religijnych, programów dla dzieci.

Ochrona konsumenta

Ustawa rozszerza istniejące ograniczenia dotyczące emisji niektórych treści w usługach medialnych. Katalog treści zabronionych zawiera obecnie m.in. treści, które nawiązują do nawoływania do przemocy lub nienawiści wobec grupy osób ze względu na cechy genetyczne, język, majątek, urodzenie, wiek lub orientację seksualną lub zawiera treści, które popełnił terrorysta przestępczość.

Dostawcy usług medialnych są również zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków w celu uniemożliwienia nieletnim dostępu do treści zagrażających ich rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub emocjonalnemu.

Ponadto ustawa rozszerza obowiązek oznaczania programów symbolami graficznymi w celu przekazywania informacji o treściach zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich w celu uzyskania dodatkowych informacji o charakterze tych zagrożeń.

Inne ważne przepisy

Ustawa zmienia również przepisy dotyczące promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych, a także zasady korzystania z funkcji zwiększania dostępności audiowizualnych usług medialnych na żądanie dla osób niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje wielopoziomową procedurę, w związku z czym dostawcy byliby zobowiązani do zapewnienia, aby od 2026 r. co najmniej 30% programów zawartych w publicznie dostępnym katalogu posiadało takie funkcjonalności.

READ  Estońska przeciwniczka kobiet na medalach w Tokio | Sporty

Następne kroki

Dostawcy usług medialnych powinni teraz dokonać przeglądu swoich obecnych praktyk i przygotować się do wprowadzenia niezbędnych zmian i nowych obowiązków.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *