Connect with us

Zabawa

Rejestracja dostawcy usług telekomunikacyjnych w Polsce – media, telekomunikacja, IT, rozrywka

Published

on

Rejestracja dostawcy usług telekomunikacyjnych w Polsce – media, telekomunikacja, IT, rozrywka


Polska: Rejestracja operatora telekomunikacyjnego w Polsce

Aby wydrukować ten artykuł, wystarczy zarejestrować się lub zalogować na Mondaq.com.

Rejestracja dostawców usług telekomunikacyjnych jest obowiązkowa dla wszystkich firm świadczących usługi telekomunikacyjne w Polsce. Obecnie rejestr prowadzony przez Urząd Regulacji Telekomunikacji – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) obejmuje ponad 4000 dostawców telekomunikacyjnych oferujących swoje usługi w Polsce, w tym świadczących usługi VoIP czy usługi transmisji danych. W niniejszym artykule autorzy pokrótce opisują główne aspekty rejestracji operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

Kogo należy wpisać do rejestru UKE?

W związku z tym, że działalność telekomunikacyjna jest klasyfikowana jako „działalność regulowana” w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne („łyżeczka„), wszyscy dostawcy takich usług powinni być zarejestrowani przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Sam rejestr jest prowadzony przez UKE i jest publicznie dostępny dla wszystkich (https://bip.uke.gov.pl/rpt/rejestr-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych). Rejestr jako taki jest pomocny w ustaleniu, jakie usługi należy zarejestrować i jak należy je opisać we wniosku.

Ze względu na zakres terytorialny obowiązku rejestracji, rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych świadczących swoje usługi na terenie Polski, w tym również tych, którzy posiadają w Polsce obecność prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Rejestracja jest również obowiązkowa dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych z krajów UE lub państwa, które zawarło umowę z Unią Europejską o swobodzie świadczenia usług, czasowo świadczących usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach Umowa ustanawiająca Wspólnotę Europejską, umowa o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub zgodnie z postanowieniami innych umów regulujących swobodę świadczenia usług.

Innymi słowy, wszystkie firmy oferujące usługi telekomunikacyjne w Polsce powinny zarejestrować się w UKE przed oferowaniem takich usług. Taka rejestracja jest również wymagana dla dostawców usług telekomunikacyjnych z UE, którzy tymczasowo oferują usługi telekomunikacyjne na terenie Polski. Jeżeli usługi świadczone są w sposób stały (ciągły), dostawca usług telekomunikacyjnych powinien założyć w Polsce osobę prawną – podmiot ten powinien być zarejestrowany przez UKE w Rejestrze Operatorów Telekomunikacyjnych.

READ  Porządne zakończenie nie uratuje tej nudnej serii

Formularz zgłoszeniowy – jakie informacje są wymagane?

Wniosek o rejestrację operatora telekomunikacyjnego w Polsce jest dość złożony i szczegółowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  1. firmę przedsiębiorcy lub nazwę innej osoby prawnej uprawnionej do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jej siedzibę i adres;

  2. Oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub innej osoby uprawnionej do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów prawa;

  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  4. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim lub innym państwie, jeżeli przedsiębiorca taki numer posiada;

  5. oznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu z Prezesem UKE, jego siedziby, adresu lub numeru telefonu w imieniu przedsiębiorcy lub innej osoby uprawnionej do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów;

  6. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu przedsiębiorcy lub innego organu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacjach awaryjnych związanych z eksploatacją sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usług telekomunikacyjnych na podstawie odrębnych przepisy, których dotyczy wniosek;

  7. ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub usług pokrewnych, których dotyczy żądanie;

  8. obszar, na którym prowadzona jest działalność telekomunikacyjna;

  9. przewidywany termin rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.

Terminy i forma składania wniosków

Wniosek o rejestrację należy złożyć w UKE przed rozpoczęciem świadczenia usług w Polsce. Prezes UKE dokonuje wpisu operatora telekomunikacyjnego do rejestru w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku (wraz z oświadczeniem zgodnie z § 10 ust. 5 TL).

Jeżeli Prezes UKE nie dokona rejestracji w ciągu 7 dni i upłynęło 14 dni od otrzymania wniosku o wpis do rejestru, operator telekomunikacyjny może rozpocząć działalność w Polsce po uprzednim pisemnym powiadomieniu UKE. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ regulacyjny wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru przed upływem ww. 7-dniowego terminu.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Wniosek można wypełnić pisemnie (w wersji papierowej) i przesłać do UKE lub online za pomocą specjalnego systemu zarządzanego przez UKE i dostępnego online. Rejestracji może dokonać upoważniony przedstawiciel (np. radca prawny), pod warunkiem posiadania przez tę osobę stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania operatora telekomunikacyjnego wobec UKE w procesie rejestracji.

Wniosek o wpis do rejestru, załączniki dołączone do wniosku oraz wpis do rejestru nie podlegają opłacie skarbowej.

Treść tego artykułu ma na celu dostarczenie ogólnego przewodnika po temacie. W związku z Twoją szczególną sytuacją powinieneś zasięgnąć porady specjalisty.

POPULARNE ARTYKUŁY NA TEMAT: Media, Telekomunikacja, IT, Rozrywka z Polski

pieniądze za nic? Nie do końca.

Marki i pracownicy

Jak w każdym innym sektorze, kreatywne start-upy zazwyczaj uważają, że największym wyzwaniem jest zebranie wystarczającej ilości środków na rozpoczęcie działalności.

Sankcje Abramowicza i Chelsea — pytania i odpowiedzi

Kłąb LLP

Kiedy Roman Abramovic został ukarany przez rząd Wielkiej Brytanii 10 marca, jego aktywa w Wielkiej Brytanii, w tym Chelsea Football Club („Klub”), zostały zamrożone.

LS prezentuje: Szkolenie z reklamy motoryzacyjnej

Globalny sojusz prawników ds. reklamy (GALA)

Reklama samochodów to gorący temat w Wielkiej Brytanii. Ten już konkurencyjny sektor stoi przed nowymi wyzwaniami, od ekscytujących nowych technologii po zwiększoną konkurencję, problemy z dostawami…

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *