Connect with us

Gospodarka

W dialogu z Polską Komitet Praw Dziecka pyta o adopcję, opiekę i instytucjonalizację

Published

on

Komitet Praw Dziecka zakończył dziś analizę połączonych piątego i szóstego sprawozdania okresowego Polski na podstawie Konwencji o prawach dziecka.

Eksperci komisji przeprowadzili wywiady z delegacją w wielu kwestiach, w tym sytuacji dzieci w systemie prawnym oraz przysługujących im praw w różnych rolach, w jakich mogą się znaleźć jako ofiary lub sprawcy. Jednym z tematów poruszanych w tym tytule były kary cielesne. Eksperci pytali także o szczegóły, jak wspierać dzieci z niepełnosprawnością, zarówno w rodzinie, jak iw systemie edukacji.

Innymi sprawami były instytucjonalizacja, adopcja i opieka zastępcza. Eksperci komisji poprosili delegację o nakreślenie opisu systemu i procedury umieszczania dziecka w Polsce, w jaki sposób Polska zamierza usprawnić procedury adopcyjne i uregulować sytuację dzieci w pieczy zastępczej.

Delegacja przekazała informacje o wielu inicjatywach i programach mających na celu poprawę sytuacji dzieci w Polsce, począwszy od metody identyfikacji dzieci zagrożonych przemocą domową po listę możliwości dostępu dzieci do kompleksowej opieki zdrowotnej. Duże wsparcie dla dzieci zostało udzielone poprzez inicjatywy skierowane do rodzin korzystających z pomocy, takie jak nowy program „Polski Deal”, który bezpośrednio przynosi dzieciom i rodzinom z dziećmi liczne korzyści społeczne i ekonomiczne – powiedziała Barbara Socha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz szef delegacji.

Polska delegacja składała się z przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Ministerstwo Zdrowia; Krajowa Komisja Badania Spraw Wykroczeń przeciwko Wolności Seksualnej i Dobrej Praktyki Nieletnich do 15. roku życia oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Komitet spotka się publicznie w środę 15 września o godz. 10.00, aby rozpocząć dialog z Eswatini.

raport

Przed komisją znalazły się połączone piąty i szósty raport państwowy Polski (CRC / C / POL / 5-6).

Prezentacja raportu

BARBARA SOCHA, Podsekretarz Stanu w resorcie i szef polskiej delegacji, powiedziała, że ​​Polska od czasu przedłożenia swojego poprzedniego raportu podjęła liczne działania, które doprowadziły do ​​znacznej poprawy warunków życia, rozwoju i wychowania dzieci. Odpowiedzialna polityka rozwoju ukierunkowana na wzmacnianie rodzin, a także wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. To ostatnie zostało zrealizowane w ramach programu Rodzina 500+. W wyniku tych interwencji ubóstwo dzieci w Polsce zostało zredukowane do wartości procentowej niższej niż średnia UE.

READ  Interwencje walutowe mogą pomóc w przeciwdziałaniu kryzysowi Covid

Pani Socha zwróciła również uwagę, że Polska rozpoczęła reformowanie systemu edukacji w 2017 roku. Reforma m.in. wydłużyła kształcenie ogólne i zawodowe w szkołach średnich o rok, wprowadziła zmiany organizacyjne i programowe w kształceniu zawodowym oraz udostępniła bezpłatne podręczniki. W odniesieniu do środków zapewniających edukację podczas pandemii COVID-19 stwierdziła, że ​​czas nauczania na odległość był maksymalnie ograniczony, a szkoły organizowały zajęcia wyrównawcze, aby wspierać dzieci po powrocie.

Polski rząd wprowadził również szereg nowych środków w celu ograniczenia wszelkich form przemocy wobec dzieci, w tym ustawę z 2016 r. wprowadzającą nowe środki ochrony przed przestępstwami seksualnymi. W sektorze zdrowia Polska w 2019 r. uchwaliła ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami, która gwarantowała równy dostęp do kompleksowej i systematycznej opieki zdrowotnej w szkole, w tym opieki zdrowotnej, promocji zdrowia i opieki stomatologicznej. Ta sama ustawa podniosła również zasiłki na dzieci niepełnosprawne poprzez wdrożenie programu wsparcia rodziny w celu zaspokojenia specjalnych potrzeb, w tym potrzeb mieszkaniowych rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Polska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030 miałaby wypracować rozwiązania zapewniające dostępność i poprawę jakości edukacji włączającej, wspierać rozwój dzieci niepełnosprawnych oraz popularyzować edukację dwujęzyczną dla dzieci niesłyszących. Polska poinformowała także komisję o nowym programie pod nazwą „Polski Deal”, z którego bezpośrednio skorzystają dzieci i rodziny z dziećmi z licznych świadczeń społecznych i ekonomicznych.

Pytania od ekspertów komisji

/ Publikacja publiczna. Ten materiał pochodzi z oryginalnej organizacji i może być punktowy, edytowany dla jasności, stylu i długości. Zobacz w całości tutaj.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *