Connect with us

Nauka

Program Rządu RP NAWA Ulam 2023 dla naukowców zagranicznych

Published

on

Program Rządu RP NAWA Ulam 2023 dla naukowców zagranicznych

Trwa nabór wniosków do Rządowego Programu dla Naukowców Międzynarodowych NAWA Ulam 2023

Ostateczny termin rejestracji: 22 maja 2023 r. do godziny 15:00 według oficjalnego czasu polskiego.

Dotyczące I Nagroda: Celem Programu Ulama jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej nauki i uczelni. Program umożliwi uznanym i obiecującym naukowcom, posiadającym co najmniej stopień doktora, przyjazd do Polski w celu wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek oraz uczestniczenia w ich działalności naukowej, głównie w projektach badawczych i dydaktycznych. Program umożliwi zapraszanie naukowców, bez względu na wiek, z całego świata i reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie 10% stypendystów konkursu). Uczelnie, instytuty naukowo-badawcze będą miały możliwość zapraszania do Polski ekspertów ze swoich obszarów priorytetowych – wniosą oni znaczący wkład w badania prowadzone przez konkretną uczelnię, wzmocnią dydaktykę lub wesprą tę instytucję w ubieganiu się o prestiżowe granty.

Działania, które będą realizowane w ramach stypendium, mogą obejmować:

  • prowadzenie prac badawczych i/lub rozwojowych
  • staż podoktorski
  • pozyskiwanie materiałów do pracy naukowej lub publikacji

Oprócz powyższych zajęć wizyta może obejmować także zajęcia dydaktyczne w instytucji goszczącej.

Typ: Szukać

Uprawnienia: W Programie Ulam mogą wziąć udział osoby, które:

1. wspólnie spełnia następujące warunki:

1) jest naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora (muszą posiadać stopień doktora w dniu upływu terminu składania wniosków. Do aplikowania będą zaliczani także kandydaci, którzy pomyślnie obronili pracę doktorską, ale nie uzyskali jeszcze formalnie stopnia doktora);

2) jest zatrudniony w zagranicznej uczelni lub zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym lub zakończył poprzednią umowę o pracę po 31 sierpnia 2022 roku. Zatrudnienie nie jest obowiązkowe dla osób, które uzyskały stopień doktora po 31 sierpnia 2022 r.;

READ  Dobra wiadomość dla rzek Vermont w całym stanie, od górnego biegu po śródmieście

3) nie studiował i nie pracował w Polsce w ciągu 3 lat poprzedzających termin konkursu i nie mieszkał w tym okresie w Polsce nieprzerwanie dłużej niż trzy miesiące (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP lub kierowanie grantem badawczym afiliowanym przy polskiej instytucji naukowej, jeżeli wynagrodzenie zostało odpowiednio wypłacone);

4) jeżeli Kandydat realizował inne projekty NAWA, wniosek można składać po rozliczeniu grantu i uznaniu umowy za zawartą;

5) ma minimum 3 osiągnięcia (nie wcześniej niż 2017 r.) z następujących elementów:

a) publikacje opublikowane w języku angielskim, jako główny autor (w szczególności pierwszy lub korespondencyjny), w czasopismach znajdujących się w jednej z następujących międzynarodowych baz danych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index; Lub

b) poprawioną monografię badawczą opublikowaną w języku angielskim; Lub

c) angielską publikację dotyczącą poprawionych materiałów z międzynarodowej konferencji, umieszczoną na liście Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), indeksowanej w międzynarodowej bazie danych DBLP Computer Science Bibliography; Lub

d) publikacja w języku angielskim poprawionych materiałów z konferencji międzynarodowych, indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub bazie Scopus.

e) w przypadku przedstawicieli studiów artystycznych – dowód wystawienia dzieła sztuki w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim albo uzyskania wyróżnienia w konkursie międzynarodowym.

Kandydat Ulama może wykazać się 3 osiągnięciami w tym samym punkcie (a, b, c, d lub e), a także 3 różnymi osiągnięciami spośród wskazanych w punkcie ae.

6) on ma zaproszenie od instytucji goszczącejbędący podmiotem krajowym o kategorii naukowej.

2. posiadać co najmniej stopień doktora lub stopień równorzędny uzyskany za granicą oraz złożyć wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o stypendia indywidualne w ramach programu „Działania Marie Skłodowska-Curie”, który otrzymał Certyfikowaną Pieczęć Excellence i posiada zaproszenie od instytucji goszczącej, która jest jednostką krajową o kategorii naukowej.

READ  Polska zamierza wypuścić na wzgórzu fałszywą kolonię marsjańską

Kwalifikujące się kraje: Międzynarodowy

Odbędzie się w (kraju): Polska

Liczba nagród: Nieokreślony

Wartość nagrody Ulama: W ramach Programu finansowane jest stypendium pokrywające utrzymanie stypendysty w wysokości 10 000 zł miesięcznie wraz z dodatkiem mobilnościowym.

Czas trwania nagrody: Wizyty w ramach Projektu mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Jak aplikować: Wniosek naukowcy mogą składać wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA. Aby przesłać formularz zgłoszeniowy zarejestruj konto na NAWA ICT system. Po zalogowaniu wybierz opcję:

· Wszyscy kandydaci // ZŁOŻYĆ WNIOSEK //

· Kandydaci posiadający certyfikat Pieczęci Doskonałości // ZŁOŻYĆ WNIOSEK //

  • Przed złożeniem wniosku ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami wstępnymi na stronie Nagrody (patrz link poniżej).
  • POWODZENIA

Odwiedź stronę nagród, aby poznać szczegóły

Ten post został ostatnio zmodyfikowany 2 maja 2023 o 19:17

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *