Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Published

on

Z każdym miesiącem przybywa cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce. Najpopularniejszym sposobem legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pragnących wykonywać pracę zarobkową na terytorium RP jest uzyskanie jednego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. jak je zdobyć Kto jest uprawniony do złożenia? Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Spis treści

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę – jakie wymagania musi spełniać cudzoziemiec?

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydaje się, jeżeli celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie pracy zarobkowej. Jednocześnie musi spełniać następujące warunki:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamawiający nie może pokryć zapotrzebowania kadrowego na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie określone przez organ zlecający w załączniku do wniosku o zatwierdzenie jest nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę o porównywalnym charakterze lub na porównywalnym stanowisku za te same godziny pracy,
 • Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z pkt 4 nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz rodzaju stosunku prawnego, na którym cudzoziemiec wykonuje pracę.

W rezultacie zmiana regulaminu z dnia 17 grudnia 2021 r, istnieje dodatkowy warunek udzielenia zezwolenia. Dotyczy to jednak tylko cudzoziemców, których celem pobytu jest praca w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Są dopuszczone do pracy na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o ile posiadają niezbędne kwalifikacje. Jednocześnie muszą spełniać warunki określone w pkt 1, 4 i 5.

Kiedy cudzoziemiec nie otrzymuje jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę?

READ  MFW obniża prognozę wzrostu dla Polski

Cudzoziemiec niedozwolony ubiegać się o jedno zezwolenie, jeżeli:

 • są pracownikami delegowanymi przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski (jeśli należysz do tej kategorii pracowników, sprawdź możliwość odbioru zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca w celu wykonywania pracy skierowanej przez pracodawcę zagranicznego),
 • przebywanie na terytorium Polski na podstawie obowiązków określonych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach we wjeździe i czasowym pobycie niektórych kategorii osób fizycznych prowadzących działalność handlową lub inwestycyjną,
 • prowadzić działalność w Polsce,
 • wykonywać pracę sezonową w Polsce (np. w rolnictwie lub turystyce),
 • przebywanie na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub znajomych,
 • Przebywanie na terytorium Polski w celach turystycznych lub w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych na podstawie wizy wydanej przez inne państwo strefy Schengen.

Kto jest uprawniony do ubiegania się o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę?

w przeciwieństwie do standardowa praca Jeżeli wniosek składa pracodawca, wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemiec składa samodzielnie. Odciski palców są pobierane podczas składania wniosku. Cudzoziemiec nie może więc złożyć wniosku przez pełnomocnika, ale musi to zrobić osobiście. Może to zrobić najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce.

Cudzoziemiec składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania w Polsce. Szczegóły dostępnych metod składania wniosków mogą się różnić w zależności od urzędu stanowego. Na przykład niektóre urzędy przewidują elektroniczną rejestrację wizyt. Informacji na ten temat należy szukać na oficjalnych stronach internetowych urzędów.

Dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia

W celu uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemiec musi przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (wniosek należy wypełnić w języku polskim),
 • Załącznik nr 1 do wniosku wypełnionego przez pracodawcę,
 • 4 fotografia,
 • Kserokopię wypełnionych stron dokumentu podróży (np. paszportu),
 • Oryginał informacji z powiatowego urzędu pracy lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku składania (dokument ten potwierdza, że ​​pracodawca nie może zaspokoić potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy na podstawie rejestrów powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca),
 • aktualny dokument potwierdzający pobyt na terytorium Polski (np. umowa najmu mieszkania, potwierdzenie zamieszkania itp.),
 • Potwierdzenie istnienia ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycia kosztów leczenia przez ubezpieczyciela na terytorium RP.
READ  Pytania i odpowiedzi dotyczące ERC: Maciej Woda, M-Sport Poland

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek, który nie zawiera braków formalnych lub uzupełni te braki w terminie, wojewoda jest obowiązany opatrzyć go stemplem w dokumencie podróży. Pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny od dnia złożenia wniosku (stemplowania). Sytuacja taka trwa do momentu, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw strefy Schengen. Cudzoziemiec może jednak podróżować do swojego kraju pochodzenia. Jeśli jednak pochodzi z kraju objętego obowiązkiem wizowym, powinien ubiegać się o wizę na powrót do Polski.

Jaki jest charakter decyzji o przyjęciu?

Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę jest indywidualna, czyli dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę, musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie wydaje wojewoda. Udzielane jest na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *