Connect with us

Gospodarka

W marcu na rachunku bieżącym Polski odnotowano nadwyżkę | Artykuł

Published

on

W marcu na rachunku bieżącym Polski odnotowano nadwyżkę |  Artykuł

W marcu Polska odnotowała nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w wysokości 0,3 mld euro, po nadwyżce w wysokości 0,5 mld euro w lutym 2024 r. i 1,6 mld euro w marcu rok temu. Wynik był poniżej konsensusu na poziomie 0,6 mld euro. Szacujemy, że saldo obrotów bieżących na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy narastająco nieznacznie się pogorszyło do +1,2% PKB w marcu w porównaniu do +1,4% PKB w poprzednim miesiącu. Jednak rok temu Polska miała deficyt PKB na poziomie 0,8%.

Bilans handlu towarami zanotował nadwyżkę w wysokości 0,5 mld euro, po nadwyżce w wysokości 0,3 mld euro w lutym. Szacujemy, że 12-miesięczna relacja bilansu handlowego do PKB utrzymała się w marcu na poziomie 0,8%. Eksport wyrażony w euro spadł w marcu o 9,5% rok do roku, po lekkim wzroście o 0,5% w lutym, a import spadł o 8,3% rok do roku po spadku o 0 rok do roku miesiąc wcześniej, a wzrost wyniósł 9%. Dynamika obrotów handlowych wyrażona w złotych pozostała znacząco ujemna ze względu na znaczną (8,2% rok do roku) aprecjację złotego względem euro.

Solidne dodatnie saldo w sektorze usług (3,3 mld euro w marcu po 3,4 mld euro w poprzednim miesiącu) zostało zrównoważone zagregowanymi deficytami: dochodów pierwotnych (2,4 mld euro) i dochodów wtórnych (1,0 mld euro). Deficyt tej drugiej kategorii jest rekordowy i najwyższy od co najmniej 20 lat. Zdaniem Narodowego Banku Polskiego miało to w dużej mierze charakter techniczny i wynikało z korekty budżetu UE oraz wyższej składki w wysokości 2 mld zł w marcu.

W handlu towarowym Polska skorzystała na normalizacji cen surowców energetycznych. Szacujemy, że wydatki na import surowców energetycznych w marcu br. były o około jedną czwartą niższe niż rok temu. Naszym zdaniem najbardziej spadły wydatki na import węgla (o ok. 85%), w mniejszym stopniu na import gazu ziemnego (o 17%) i ropy naftowej (o 7%).

Na niską dynamikę polskiego eksportu wpływały słabe dane o produkcji przemysłowej w marcu, na które wpływ miała słaba produkcja w Niemczech, a także mniejsza liczba dni roboczych (o dwa dni mniej niż rok temu). Dzisiejsze dane o poprawie indeksu ZEW to dobra wiadomość dla polskich eksporterów, choć jego ekspansję utrudnia znacząca aprecjacja złotego wobec euro. Z drugiej strony na dynamikę importu większy wpływ mogły mieć zakupy sprzętu wojskowego, gdyż w marcu miały miejsce znaczące dostawy sprzętu z Korei i USA; Bez tych wydatków spadek importu byłby jeszcze większy.

Publikacja NBP, odnosząc się do dynamiki wyrażonej w złotych, wskazuje na spadki eksportu wszystkich kategorii, najbardziej widoczne w dobrach pośrednich i kapitałowych, nieco mniejsze w produktach rolnych i sprzęcie transportowym. Utrzymała się jednak tendencja wzrostowa w eksporcie lekkich ciężarówek i samochodów osobowych, natomiast eksport akumulatorów gwałtownie spadł. Po stronie importu odnotowano także spadki we wszystkich raportowanych kategoriach, zwłaszcza dóbr pośrednich i kapitałowych, a mniejsze w imporcie sprzętu transportowego i towarów konsumpcyjnych, co może wskazywać na pewne ożywienie popytu krajowego. Utrzymał się wzrost importu samochodów.

Naszym zdaniem dzisiejsze dane są neutralne dla złotego, gdyż Polska nadal ma solidny bilans zewnętrzny. Kurs złotego wspiera „jastrzębia” retoryka banku centralnego i oczekiwania na znaczny napływ środków unijnych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz tradycyjnego budżetu na lata 2021-27 w tym roku.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *